گواهینامه معتبر SSL

گواهینامه معتبر SSL شرکت معتبر Comodo و ... مناسب برای تمام اشخاص، شرکت های کوچک و بزرگ، سازمان و نهادهای مختلف.

Comodo PositiveSSL

99.90% پشتیبانی از مرورگر
بدون نیاز به مدارک
پوشش WWW و بدون WWW
فاقد نوار سبز

 • میزان اطمینان کم
 • وارانتی 10,000 دلار
 • ضمانت دامین تک دامین
 • برند (اعتبار گواهینامه) Comodo
 • رمزگذاری بیشتر از 256 بیت
 • پشتیبانی از موبایل دارد
 • پشتیبانی از سابدومین ندارد
 • لایسنس سرور نامحدود
 • صدور مجوز 5 تا 15 دقیقه
Comodo EssentialSSL -3 موجود است

99.90% پشتیبانی از مرورگر
بدون نیاز به مدارک
پوشش WWW و بدون WWW
فاقد نوار سبز

 • میزان اطمینان متوسط
 • وارانتی 10,000 دلار
 • ضمانت دامین تک دامین
 • برند (اعتبار گواهینامه) Comodo
 • رمزگذاری بیشتر از 256 بیت
 • پشتیبانی از موبایل دارد
 • پشتیبانی از سابدومین ندارد
 • لایسنس سرور نامحدود
 • صدور مجوز 5 تا 15 دقیقه
Comodo InstantSSL

99.90% پشتیبانی از مرورگر
مدارک مورد نیاز است
پوشش WWW و بدون WWW
فاقد نوار سبز

 • میزان اطمینان بالا
 • وارانتی 50,000 دلار
 • ضمانت دامین تک دامین
 • برند (اعتبار گواهینامه) Comodo
 • رمزگذاری بیشتر از 256 بیت
 • پشتیبانی از موبایل دارد
 • پشتیبانی از سابدومین ندارد
 • لایسنس سرور نامحدود
 • صدور مجوز دو روز کاری
Comodo PremiumSSL

99.90% پشتیبانی از مرورگر
مدارک مورد نیاز است
پوشش WWW و بدون WWW
فاقد نوار سبز

 • میزان اطمینان بالا
 • وارانتی 250,000 دلار
 • ضمانت دامین تک دامین
 • برند (اعتبار گواهینامه) Comodo
 • رمزگذاری بیشتر از 256 بیت
 • پشتیبانی از موبایل دارد
 • پشتیبانی از سابدومین ندارد
 • لایسنس سرور نامحدود
 • صدور مجوز دو روز کاری
Comodo PositiveSSL WildCard

99.90% پشتیبانی از مرورگر
بدون نیاز به مدارک
پوشش WWW و بدون WWW
فاقد نوار سبز

 • میزان اطمینان بالا
 • وارانتی 10,000 دلار
 • ضمانت دامین تک دامین
 • برند (اعتبار گواهینامه) Comodo
 • رمزگذاری بیشتر از 256 بیت
 • پشتیبانی از موبایل ندارد
 • پشتیبانی از سابدومین دارد
 • لایسنس سرور نامحدود
 • صدور مجوز 5 تا 15 دقیقه
Comodo EV SSL

99.90% پشتیبانی از مرورگر
نیاز به مدارک
پوشش WWW و بدون WWW
دارای نوار سبز

 • میزان اطمینان بسیار بالا
 • وارانتی 250,000 دلار
 • ضمانت دامین تک دامین
 • برند (اعتبار گواهینامه) Comodo
 • رمزگذاری بیشتر از 256 بیت
 • پشتیبانی از موبایل دارد
 • پشتیبانی از سابدومین ندارد
 • لایسنس سرور نامحدود
 • صدور مجوز 5 تا 15 دقیقه
Comodo EssentialSSL WildCard

99.90% پشتیبانی از مرورگر
نیاز به مدارک
پوشش WWW و بدون WWW
دارای نوار سبز

 • میزان اطمینان متوسط
 • وارانتی 10,000 دلار
 • ضمانت دامین تک دامین
 • برند (اعتبار گواهینامه) Comodo
 • رمزگذاری بیشتر از 256 بیت
 • پشتیبانی از موبایل ندارد
 • پشتیبانی از سابدومین دارد
 • لایسنس سرور نامحدود
 • صدور مجوز 5 تا 15 دقیقه
Comodo PremiumSSL WildCard

99.90% پشتیبانی از مرورگر
نیاز به مدارک
عدم پوشش WWW و بدون WWW
دارای نوار سبز

 • میزان اطمینان بالا
 • وارانتی 250,000 دلار
 • ضمانت دامین تک دامین
 • برند (اعتبار گواهینامه) Comodo
 • رمزگذاری بیشتر از 256 بیت
 • پشتیبانی از موبایل ندارد
 • پشتیبانی از سابدومین دارد
 • لایسنس سرور نامحدود
 • صدور مجوز دو روز کاری