تبلیغات متنی گوگل - Google Adwords

تبلیغات متنی گوگل و یا Google Adwords جهت نمایش سایت در صفحه اول گوگل

GAW 25USD
 • میزان شارژ 25 دلار
 • تعداد عبارات نامحدود
 • تعداد دفعات تغییر عبارات ندارد
 • گزارش روزی یک بار
 • هزینه کلیک حداقل 1سنت
 • دسترسی به حساب گوگل ادورز ندارد
 • اطلاع پیش از اتمام شارژ دارد
 • نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... دارد
 • تبلیغات موبایل دارد
 • مدت نمایش نامحدود (تا پایان شارژ)
GAW 50USD
 • میزان شارژ 50 دلار
 • تعداد عبارات نامحدود
 • تعداد دفعات تغییر عبارات ندارد
 • گزارش روزی یک بار
 • هزینه کلیک حداقل 1سنت
 • دسترسی به حساب گوگل ادورز ندارد
 • اطلاع پیش از اتمام شارژ دارد
 • نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... دارد
 • تبلیغات موبایل دارد
 • مدت نمایش نامحدود (تا پایان شارژ)
GAW 100USD
 • میزان شارژ 100 دلار
 • تعداد عبارات نامحدود
 • تعداد دفعات تغییر عبارات ندارد
 • گزارش روزی یک بار
 • هزینه کلیک حداقل 1سنت
 • دسترسی به حساب گوگل ادورز ندارد
 • اطلاع پیش از اتمام شارژ دارد
 • نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... دارد
 • تبلیغات موبایل دارد
 • مدت نمایش نامحدود (تا پایان شارژ)
GAW 150USD
 • میزان شارژ 150 دلار
 • تعداد عبارات نامحدود
 • تعداد دفعات تغییر عبارات ندارد
 • گزارش روزی یک بار
 • هزینه کلیک حداقل 1سنت
 • دسترسی به حساب گوگل ادورز ندارد
 • اطلاع پیش از اتمام شارژ دارد
 • نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... دارد
 • تبلیغات موبایل دارد
 • مدت نمایش نامحدود (تا پایان شارژ)
GAW 200USD
 • میزان شارژ 200 دلار
 • تعداد عبارات نامحدود
 • تعداد دفعات تغییر عبارات ندارد
 • گزارش روزی یک بار
 • هزینه کلیک حداقل 1سنت
 • دسترسی به حساب گوگل ادورز ندارد
 • اطلاع پیش از اتمام شارژ دارد
 • نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... دارد
 • تبلیغات موبایل دارد
 • مدت نمایش نامحدود (تا پایان شارژ)