جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی ننویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.


لطفا حروف ها و اعدادی را که در تصویر مشاهده می کنید در جعبه مربوطه وارد کنید.

پسوند تعداد سال هزینه ثبت هزینه انتقال هزینه تمدید
.com 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.net 1 50,000تومان 50,000تومان 50,000تومان
.org 1 60,000تومان 60,000تومان 60,000تومان
.biz 1 55,000تومان 55,000تومان 55,000تومان
.info 1 55,000تومان 55,000تومان 55,000تومان
.us 1 40,000تومان 40,000تومان 40,000تومان
.ws 1 114,000تومان 114,000تومان 114,000تومان
.asia 1 60,000تومان 60,000تومان 60,000تومان
.tel 1 55,000تومان 55,000تومان 55,000تومان
.mobi 1 51,000تومان 51,000تومان 51,000تومان
.tv 1 130,000تومان 130,000تومان 130,000تومان
.me 1 72,000تومان 72,000تومان 72,000تومان
.de 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.co 1 110,000تومان 110,000تومان 110,000تومان
.ca 1 131,000تومان 131,000تومان 131,000تومان
.eu 1 37,000تومان 37,000تومان 37,000تومان
.cc 1 95,000تومان 95,000تومان 95,000تومان
.bz 1 200,000تومان 200,000تومان 200,000تومان
.name 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.pro 1 65,000تومان 65,000تومان 65,000تومان
.es 1 37,000تومان 37,000تومان 37,000تومان
.xxx 1 315,000تومان 315,000تومان 315,000تومان
.mn 1 235,000تومان 235,000تومان 235,000تومان
.com.co 1 55,000تومان 55,000تومان 55,000تومان
.net.co 1 55,000تومان 55,000تومان 55,000تومان
.nom.co 1 55,000تومان 55,000تومان 55,000تومان
.cn 1 87,000تومان 87,000تومان 87,000تومان
.re 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.pm 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.it 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.fr 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.co.uk 1 47,000تومان 47,000تومان 47,000تومان
.org.uk 1 47,000تومان 47,000تومان 47,000تومان
.me.uk 1 47,000تومان 47,000تومان 47,000تومان
.in 1 50,000تومان 50,000تومان هیچکدام
.co.in 1 28,000تومان 28,000تومان 28,000تومان
.net.in 1 28,000تومان 28,000تومان 28,000تومان
.org.in 1 26,000تومان 26,000تومان 26,000تومان
.gen.in 1 28,000تومان 28,000تومان 28,000تومان
.firm.in 1 28,000تومان 28,000تومان 28,000تومان
.ind.in 1 28,000تومان 28,000تومان 28,000تومان
.ru 1 65,000تومان 65,000تومان 65,000تومان
.at 1 66,000تومان 66,000تومان 66,000تومان
.be 1 19,000تومان 19,000تومان 19,000تومان
.ch 1 19,000تومان 19,000تومان 19,000تومان
.es 1 37,000تومان 37,000تومان 37,000تومان
.sx 1 114,000تومان 114,000تومان 114,000تومان
.nl 1 39,000تومان 39,000تومان 39,000تومان
.pw 1 33,000تومان 33,000تومان 33,000تومان
.link 1 36,000تومان 36,000تومان 36,000تومان
.club 1 42,000تومان 42,000تومان 42,000تومان
.company 1 62,000تومان 62,000تومان 62,000تومان
.academy 1 89,000تومان 89,000تومان 89,000تومان
.agency 1 62,000تومان 62,000تومان 62,000تومان
.capital 1 141,000تومان 141,000تومان 141,000تومان
.center 1 65,000تومان 65,000تومان 65,000تومان
.community 1 89,000تومان 89,000تومان 89,000تومان
.computer 1 89,000تومان 89,000تومان 89,000تومان
.cool 1 89,000تومان 89,000تومان 89,000تومان
.dental 1 141,000تومان 141,000تومان 141,000تومان
.email 1 62,000تومان 62,000تومان 62,000تومان
.events 1 89,000تومان 89,000تومان 89,000تومان
.fitness 1 89,000تومان 89,000تومان 89,000تومان
.furniture 1 141,000تومان 141,000تومان 141,000تومان
.gift 1 62,000تومان 62,000تومان 62,000تومان
.kitchen 1 89,000تومان 89,000تومان 89,000تومان
.media 1 89,000تومان 89,000تومان 89,000تومان
.press 1 210,000تومان 210,000تومان 210,000تومان
.services 1 89,000تومان 89,000تومان 89,000تومان
.tools 1 89,000تومان 89,000تومان 89,000تومان
.university 1 141,000تومان 141,000تومان 141,000تومان
.website 1 65,000تومان 65,000تومان 65,000تومان
.wiki 1 89,000تومان 89,000تومان 89,000تومان
.xyz 1 50,000تومان 50,000تومان 50,000تومان
.top 1 80,000تومان 80,000تومان 80,000تومان
.ir 1 6,000تومان 14,000تومان 6,000تومان
.co.ir 1 6,000تومان 14,000تومان 6,000تومان
.net.ir 1 6,000تومان 14,000تومان 6,000تومان
.org.ir 1 6,000تومان 14,000تومان 6,000تومان
.ac.ir 1 6,000تومان 14,000تومان 6,000تومان
.gov.ir 1 6,000تومان 14,000تومان 6,000تومان
.id.ir 1 6,000تومان 14,000تومان 6,000تومان
.sch.ir 1 6,000تومان 14,000تومان 6,000تومان
.ایران 1 6,000تومان 14,000تومان 6,000تومان


Powered by WHMCompleteSolution