نمونه کارهای طراحی وب سایت

طراحی وب سایت گروه خانواده نارانان

گروه خانواده نارانان

  • نام پروژه: طراحی وب سایت گروه خانواده نارانان
  • درباره کارفرما: گروه های خانواده نارانان انجمنی جهانی است برای کسانی که تحت تاثیر اعتیاد فرد دیگری قرار گرفته اند .تحت عنوان یک برنامه ی دوازده قدمی با تقسیم تجربه نیرو و امید به شما کمک می کنیم. ما به تمرین دوازده قدم نارانان رفتارهای خودمان را تغییر می دهیم با دادن پیام امید به دیگران موقعیتی فراهم می شود تا آنها نیز بدانند تنها نیستند. گمنامی تان را حفظ خواهیم کرد . برنامه ی ما یک برنامه مذهبی نیست بلکه راه یک زندگی روحانی را به شما نشان می دهد.
  • وضعیت پروژه: تکمیل شده.
  • نسخه پروژه: 2.0
  • امکانات پروژه: CSS3, JQuery, JavaScripts, PHP, MySQL, HTML5
  • آدرس پروژه: ورود به وب سایت گروه خانواده نارانان