نوروز 3751 زرتشت مبارک

  • Wednesday, 20th March, 2013
  • 14:30pm
آمده نوروز در ایران زمین        خاک ما شد رشک فردوس برین
بوی نارنج و ترنج و عطر بید        می توان از تربت حافظ شنید
مدیریت و پرسنل شرکت خدمات پاسارگاد آریو برزن , آغاز سال 7035 میترایی آریایی, 3751 زرشت و 1392 هجری شمسی بر شما و خانواده محترم تبریک و تهنیت عرض میکنید امید است سال جاری را در همچنان در کنار شما بوده و سرویس دهی و پشتیبانی شما مایه افتخار ماست.
ارادتمند شما علیرضا نظری مدیریت شرکت خدمات پاسارگاد
« برگشت