لایسنس DirectAdmin

لایسنس DirectAdmin برای سرور مجازی و اختصاصی، به عنوان یک کنترل پنل حرفه ای بعد از cPanel در دنیای کنترل پنل های لینوکسی می باشد.

DirectAdmin Lite License 0 موجود است

Includes unlimited technical support
Automatic upgrades / updates
Protection against price increases
10 Accounts, 50 Domains
Free installation
Install on Cloud/VPS or dedicated server

DirectAdmin Standard License 0 موجود است

Includes unlimited technical support
Automatic upgrades / updates
Protection against price increases
Unlimited Account, Unlimited Domains
Free installation
Install on Cloud/VPS or dedicated server