گواهینامه معتبر SSL

گواهینامه معتبر SSL شرکت معتبر Comodo و ... مناسب برای تمام اشخاص، شرکت های کوچک و بزرگ، سازمان و نهادهای مختلف.

Comodo PositiveSSL 0 موجود است

99.90% پشتیبانی از مرورگر
بدون نیاز به مدارک
پوشش WWW و بدون WWW
فاقد نوار سبز

 • کم میزان اطمینان
 • 10,000 دلار وارانتی
 • تک دامین ضمانت دامین
 • Comodo برند (اعتبار گواهینامه)
 • بیشتر از 256 بیت رمزگذاری
 • دارد پشتیبانی از موبایل
 • ندارد پشتیبانی از سابدومین
 • نامحدود لایسنس سرور
 • 5 تا 15 دقیقه صدور مجوز
Comodo EssentialSSL 0 موجود است

99.90% پشتیبانی از مرورگر
بدون نیاز به مدارک
پوشش WWW و بدون WWW
فاقد نوار سبز

 • متوسط میزان اطمینان
 • 10,000 دلار وارانتی
 • تک دامین ضمانت دامین
 • Comodo برند (اعتبار گواهینامه)
 • بیشتر از 256 بیت رمزگذاری
 • دارد پشتیبانی از موبایل
 • ندارد پشتیبانی از سابدومین
 • نامحدود لایسنس سرور
 • 5 تا 15 دقیقه صدور مجوز
Comodo InstantSSL 0 موجود است

99.90% پشتیبانی از مرورگر
مدارک مورد نیاز است
پوشش WWW و بدون WWW
فاقد نوار سبز

 • بالا میزان اطمینان
 • 50,000 دلار وارانتی
 • تک دامین ضمانت دامین
 • Comodo برند (اعتبار گواهینامه)
 • بیشتر از 256 بیت رمزگذاری
 • دارد پشتیبانی از موبایل
 • ندارد پشتیبانی از سابدومین
 • نامحدود لایسنس سرور
 • دو روز کاری صدور مجوز
Comodo PremiumSSL 0 موجود است

99.90% پشتیبانی از مرورگر
مدارک مورد نیاز است
پوشش WWW و بدون WWW
فاقد نوار سبز

 • بالا میزان اطمینان
 • 250,000 دلار وارانتی
 • تک دامین ضمانت دامین
 • Comodo برند (اعتبار گواهینامه)
 • بیشتر از 256 بیت رمزگذاری
 • دارد پشتیبانی از موبایل
 • ندارد پشتیبانی از سابدومین
 • نامحدود لایسنس سرور
 • دو روز کاری صدور مجوز
Comodo PositiveSSL WildCard 0 موجود است

99.90% پشتیبانی از مرورگر
بدون نیاز به مدارک
پوشش WWW و بدون WWW
فاقد نوار سبز

 • بالا میزان اطمینان
 • 10,000 دلار وارانتی
 • تک دامین ضمانت دامین
 • Comodo برند (اعتبار گواهینامه)
 • بیشتر از 256 بیت رمزگذاری
 • ندارد پشتیبانی از موبایل
 • دارد پشتیبانی از سابدومین
 • نامحدود لایسنس سرور
 • 5 تا 15 دقیقه صدور مجوز
Comodo EV SSL 0 موجود است

99.90% پشتیبانی از مرورگر
نیاز به مدارک
پوشش WWW و بدون WWW
دارای نوار سبز

 • بسیار بالا میزان اطمینان
 • 250,000 دلار وارانتی
 • تک دامین ضمانت دامین
 • Comodo برند (اعتبار گواهینامه)
 • بیشتر از 256 بیت رمزگذاری
 • دارد پشتیبانی از موبایل
 • ندارد پشتیبانی از سابدومین
 • نامحدود لایسنس سرور
 • 5 تا 15 دقیقه صدور مجوز
Comodo EssentialSSL WildCard 0 موجود است

99.90% پشتیبانی از مرورگر
نیاز به مدارک
پوشش WWW و بدون WWW
دارای نوار سبز

 • متوسط میزان اطمینان
 • 10,000 دلار وارانتی
 • تک دامین ضمانت دامین
 • Comodo برند (اعتبار گواهینامه)
 • بیشتر از 256 بیت رمزگذاری
 • ندارد پشتیبانی از موبایل
 • دارد پشتیبانی از سابدومین
 • نامحدود لایسنس سرور
 • 5 تا 15 دقیقه صدور مجوز
Comodo PremiumSSL WildCard 0 موجود است

99.90% پشتیبانی از مرورگر
نیاز به مدارک
عدم پوشش WWW و بدون WWW
دارای نوار سبز

 • بالا میزان اطمینان
 • 250,000 دلار وارانتی
 • تک دامین ضمانت دامین
 • Comodo برند (اعتبار گواهینامه)
 • بیشتر از 256 بیت رمزگذاری
 • ندارد پشتیبانی از موبایل
 • دارد پشتیبانی از سابدومین
 • نامحدود لایسنس سرور
 • دو روز کاری صدور مجوز