گواهینامه معتبر SSL

گواهینامه معتبر SSL شرکت معتبر Comodo و ... مناسب برای تمام اشخاص، شرکت های کوچک و بزرگ، سازمان و نهادهای مختلف.

Comodo PositiveSSL

1 domain
Domain Validation
Basic HTTPS
Comodo SSL
Low assurance

Comodo PositiveSSL Wildcard

1 domain
Organization Validation
Company name in SSL
Comodo SSL
High assurance

Comodo PositiveSSL Multi-Domain

1 domain
Extended Validation
Company name in browser
Comodo SSL
Very high assurance

Comodo InstantSSL

Unlimited subdomains
Domain Validation
Basic HTTPS
Comodo SSL
Low assurance

Comodo Unified Communications

Unlimited subdomains
Organization Validation
Company name in SSL
Comodo SSL
High assurance

Comodo EV SSL

3-100 domain seats
Organization Validation
Company name in SSL
Comodo SSL
High assurance

Comodo EV Multi-Domain SSL

Unlimited subdomains
Domain Validation
Basic HTTPS
Comodo SSL
Low assurance

Comodo PremiumSSL Wildcard

Unlimited subdomains
Organization Validation
Company name in SSL
Comodo SSL
High assurance