نمایندگی حجمی میزبانی وب لینوکسی

نمایندگی حجمی میزبانی وب لینوکسی مناسب برای برنامه نویسان و افرادی که میخواهد خدمات میزبانی وب داشته باشند

Res 2Gig PSCoLTD
 • 2 گیگابیت فضا
 • 20 گیگابیت پهنای باند
 • cPanel نام کنترل پانل
 • آخرین نسخه نسخه کنترل پانل
 • نامحدود تعداد پروتکل اف تی پی
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود تعداد دیتابیس ها
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 5عدد تعداد افزودن دامین
Res 5Gig PSCoLTD
 • 5 گیگابیت فضا
 • 50 گیگابیت پهنای باند
 • cPanel نام کنترل پانل
 • آخرین نسخه نسخه کنترل پانل
 • نامحدود تعداد پروتکل اف تی پی
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود تعداد دیتابیس ها
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 7عدد تعداد افزودن دامین
Res 10Gig PSCoLTD
 • 10 گیگابیت فضا
 • 100 گیگابیت پهنای باند
 • cPanel نام کنترل پانل
 • آخرین نسخه نسخه کنترل پانل
 • نامحدود تعداد پروتکل اف تی پی
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود تعداد دیتابیس ها
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 10عدد تعداد افزودن دامین
Res 20Gig PSCoLTD
 • 20 گیگابیت فضا
 • 200 گیگابیت پهنای باند
 • cPanel نام کنترل پانل
 • آخرین نسخه نسخه کنترل پانل
 • نامحدود تعداد پروتکل اف تی پی
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود تعداد دیتابیس ها
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 12عدد تعداد افزودن دامین
Res 30Gig PSCoLTD
 • 30 گیگابیت فضا
 • 300 گیگابیت پهنای باند
 • cPanel نام کنترل پانل
 • آخرین نسخه نسخه کنترل پانل
 • نامحدود تعداد پروتکل اف تی پی
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود تعداد دیتابیس ها
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 15عدد تعداد افزودن دامین
Res 50Gig PSCoLTD
 • 50 گیگابیت فضا
 • 500 گیگابیت پهنای باند
 • cPanel نام کنترل پانل
 • آخرین نسخه نسخه کنترل پانل
 • نامحدود تعداد پروتکل اف تی پی
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود تعداد دیتابیس ها
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 20عدد تعداد افزودن دامین
Res 100Gig PSCoLTD
 • 100 گیگابیت فضا
 • 1 ترابایت پهنای باند
 • cPanel نام کنترل پانل
 • آخرین نسخه نسخه کنترل پانل
 • نامحدود تعداد پروتکل اف تی پی
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود تعداد دیتابیس ها
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 25عدد تعداد افزودن دامین