تبلیغات متنی گوگل - Google Ads

تبلیغات متنی گوگل و یا Google Ads جهت نمایش سایت در صفحه اول گوگل

GAW 20USD 0 موجود است
 • 20 دلار میزان شارژ
 • نامحدود تعداد عبارات
 • ندارد تعداد دفعات تغییر عبارات
 • روزی یک بار گزارش
 • حداقل 1سنت هزینه کلیک
 • ندارد دسترسی به حساب گوگل ادورز
 • دارد اطلاع پیش از اتمام شارژ
 • دارد نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
 • دارد تبلیغات موبایل
 • نامحدود (تا پایان شارژ) مدت نمایش
GAW 50USD 0 موجود است
 • 50 دلار میزان شارژ
 • نامحدود تعداد عبارات
 • ندارد تعداد دفعات تغییر عبارات
 • روزی یک بار گزارش
 • حداقل 1سنت هزینه کلیک
 • ندارد دسترسی به حساب گوگل ادورز
 • دارد اطلاع پیش از اتمام شارژ
 • دارد نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
 • دارد تبلیغات موبایل
 • نامحدود (تا پایان شارژ) مدت نمایش
GAW 100USD 0 موجود است
 • 100 دلار میزان شارژ
 • نامحدود تعداد عبارات
 • ندارد تعداد دفعات تغییر عبارات
 • روزی یک بار گزارش
 • حداقل 1سنت هزینه کلیک
 • ندارد دسترسی به حساب گوگل ادورز
 • دارد اطلاع پیش از اتمام شارژ
 • دارد نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
 • دارد تبلیغات موبایل
 • نامحدود (تا پایان شارژ) مدت نمایش
GAW 200USD 0 موجود است
 • 200 دلار میزان شارژ
 • نامحدود تعداد عبارات
 • ندارد تعداد دفعات تغییر عبارات
 • روزی یک بار گزارش
 • حداقل 1سنت هزینه کلیک
 • ندارد دسترسی به حساب گوگل ادورز
 • دارد اطلاع پیش از اتمام شارژ
 • دارد نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
 • دارد تبلیغات موبایل
 • نامحدود (تا پایان شارژ) مدت نمایش
GAW 500USD 0 موجود است
 • 500 دلار میزان شارژ
 • نامحدود تعداد عبارات
 • ندارد تعداد دفعات تغییر عبارات
 • روزی یک بار گزارش
 • حداقل 1سنت هزینه کلیک
 • ندارد دسترسی به حساب گوگل ادورز
 • دارد اطلاع پیش از اتمام شارژ
 • دارد نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
 • دارد تبلیغات موبایل
 • نامحدود (تا پایان شارژ) مدت نمایش