مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
Eco 100MB PSCoLTD (0 موجود است) -

میزان فضا: 100 مگابایت
میزان پهنای باند: 2 گیگابایت ماهانه
نام کنترل پانل: سی پانل
نسخه کنترل پانل: آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی: 2
تعداد ایمیل اکانت: 2
تعداد دیتابیس ها: 2
تعداد سابدامین: 2
تعداد پارک دامین: 2
تعداد افزودن دامنه: 0
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه: ندارد

Eco 200MB PSCoLTD (0 موجود است) -

میزان فضا: 200 مگابایت
میزان پهنای باند: 6 گیگابایت ماهانه
نام کنترل پانل: سی پانل
نسخه کنترل پانل: آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی: 4
تعداد ایمیل اکانت: 4
تعداد دیتابیس ها: 4
تعداد سابدامین: 4
تعداد پارک دامین: 4
تعداد افزودن دامنه: 1
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه: ندارد

Eco 500MB PSCoLTD (0 موجود است) -

میزان فضا: 500 مگابایت
میزان پهنای باند: 8 گیگابایت ماهانه
نام کنترل پانل: سی پانل
نسخه کنترل پانل: آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی: 8
تعداد ایمیل اکانت: 8
تعداد دیتابیس ها: 8
تعداد سابدامین: 8
تعداد پارک دامین: 8
تعداد افزودن دامنه: 2
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه: ندارد

Eco 1Gig PSCoLTD (0 موجود است) -

میزان فضا: 1 مگابایت
میزان پهنای باند: 16 گیگابایت ماهانه
نام کنترل پانل: سی پانل
نسخه کنترل پانل: آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی: 12
تعداد ایمیل اکانت: 12
تعداد دیتابیس ها: 12
تعداد سابدامین: 12
تعداد پارک دامین: 12
تعداد افزودن دامنه: 4
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه: ندارد

Eco 2Gig PSCoLTD (0 موجود است) -

میزان فضا: 2 گیگابایت
میزان پهنای باند: 30 گیگابایت ماهانه
نام کنترل پانل: سی پانل
نسخه کنترل پانل: آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی: 16
تعداد ایمیل اکانت: 16
تعداد دیتابیس ها: 16
تعداد سابدامین: 16
تعداد پارک دامین: 16
تعداد افزودن دامنه: 6
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه: ندارد

Eco 3Gig PSCoLTD (0 موجود است) -

میزان فضا: 3 گیگابایت
میزان پهنای باند: 40 گیگابایت ماهانه
نام کنترل پانل: سی پانل
نسخه کنترل پانل: آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی: 18
تعداد ایمیل اکانت: 18
تعداد دیتابیس ها: 18
تعداد سابدامین: 18
تعداد پارک دامین: 18
تعداد افزودن دامنه: 8
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه: ندارد

Eco 5Gig PSCoLTD (0 موجود است) -

میزان فضا: 5 گیگابایت
میزان پهنای باند: 50 گیگابایت ماهانه
نام کنترل پانل: سی پانل
نسخه کنترل پانل: آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی: 20
تعداد ایمیل اکانت: 20
تعداد دیتابیس ها: 20
تعداد سابدامین: 20
تعداد پارک دامین: 20
تعداد افزودن دامنه: 10
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه: ندارد

Eco 10Gig PSCoLTD (0 موجود است) -

میزان فضا: 10 گیگابایت
میزان پهنای باند: 75 گیگابایت ماهانه
نام کنترل پانل: سی پانل
نسخه کنترل پانل: آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی: 30
تعداد ایمیل اکانت: 30
تعداد دیتابیس ها: 30
تعداد سابدامین: 30
تعداد پارک دامین: 30
تعداد افزودن دامنه: 15
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه: ندارد

Eco 20Gig PSCoLTD (0 موجود است) -

میزان فضا: 20 گیگابایت
میزان پهنای باند: 100 گیگابایت ماهانه
نام کنترل پانل: سی پانل
نسخه کنترل پانل: آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی: 40
تعداد ایمیل اکانت: 40
تعداد دیتابیس ها: 40
تعداد سابدامین: 40
تعداد پارک دامین: 40
تعداد افزودن دامنه: 20
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه: ندارد

Eco 30Gig PSCoLTD (0 موجود است) -

میزان فضا: 30 گیگابایت
میزان پهنای باند: 130 گیگابایت ماهانه
نام کنترل پانل: سی پانل
نسخه کنترل پانل: آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی: 50
تعداد ایمیل اکانت: 50
تعداد دیتابیس ها: 50
تعداد سابدامین: 50
تعداد پارک دامین: 50
تعداد افزودن دامنه: 25
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه: ندارد

Eco 50Gig PSCoLTD (0 موجود است) -

میزان فضا: 50 گیگابایت
میزان پهنای باند: 160 گیگابایت ماهانه
نام کنترل پانل: سی پانل
نسخه کنترل پانل: آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی: 60
تعداد ایمیل اکانت: 60
تعداد دیتابیس ها: 60
تعداد سابدامین: 60
تعداد پارک دامین: 60
تعداد افزودن دامنه: 30
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه: ندارد

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.198.52.8) در سیستم ثبت خواهد شد.

Powered by WHMCompleteSolution