سرور اختصاصی هتزنر

سرور های اختصاصی دیتاسنتر Hetzner آلمان با نازلترین قیمت ها

Dedicated Server PS EX40
 • CPU Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
 • RAM 32 GB DDR3 RAM
 • HDD 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s HDD 7200 rpm Software-RAID 1
 • Network 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 200 Mbit/s)
 • Backup Space 100 GB
 • Bandwidth 30TB
Dedicated Server PS EX40-SSD
 • CPU Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
 • RAM 32 GB DDR3 RAM
 • HDD 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s SSD Software-RAID 1
 • Network 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 200 Mbit/s)
 • Backup Space 100 GB
 • Bandwidth 30TB
Dedicated Server PS EX40-Hybrid
 • CPU Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core
 • RAM 32 GB DDR3 RAM
 • HDD 2 x 240 GB 6 Gb/s SSD
 • Network 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 200 Mbit/s)
 • Backup Space 100 GB
 • Bandwidth 30TB
Dedicated Server PS EX41
 • CPU Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
 • RAM 32 GB DDR4 RAM
 • HDD 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm (Software-RAID 1)
 • Network 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 1 GBit/s)
 • Backup Space 100 GB
 • Bandwidth 30 TB
Dedicated Server PS EX41-SSD
 • CPU Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
 • RAM 32 GB DDR4 RAM
 • HDD 2 x 500 GB 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)
 • Network 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 1 GBit/s)
 • Backup Space 100 GB
 • Bandwidth 30 TB
Dedicated Server PS EX41S
 • CPU Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
 • RAM 64 GB DDR4 RAM
 • HDD 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm (Software-RAID 1)
 • Network 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 1 GBit/s)
 • Backup Space 100 GB
 • Bandwidth 30 TB
Dedicated Server PS EX41S-SSD
 • CPU Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
 • RAM 64 GB DDR4 RAM
 • HDD 2 x 250 GB SATA 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)
 • Network 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 1 GBit/s)
 • Backup Space 100 GB
 • Bandwidth 30 TB
Dedicated Server PS EX51
 • CPU Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
 • RAM 64 GB DDR4 RAM
 • HDD 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm (Software-RAID 1)
 • Network 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 1 GBit/s)
 • Backup Space 100 GB
 • Bandwidth 30 TB
Dedicated Server PS EX51-SSD
 • CPU Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
 • RAM 64 GB DDR4 RAM
 • HDD 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)
 • Network 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 1 GBit/s)
 • Backup Space 100 GB
 • Bandwidth 30 TB
Dedicated Server PS EX51-SSD-GPU
 • CPU Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
 • RAM 64 GB DDR4 RAM
 • HDD 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)
 • VGA GeForce® GTX 1080
 • Network 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 1 GBit/s)
 • Backup Space 100 GB
 • Bandwidth 30 TB