سرور اختصاصی هتزنر

سرور های اختصاصی دیتاسنتر Hetzner آلمان با نازلترین قیمت ها

Dedicated Server PS EX40
 • Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU
 • 32 GB DDR3 RAM RAM
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s HDD 7200 rpm Software-RAID 1 HDD
 • 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 200 Mbit/s) Network
 • 100 GB Backup Space
 • 30TB Bandwidth
Dedicated Server PS EX40-SSD
 • Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU
 • 32 GB DDR3 RAM RAM
 • 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s SSD Software-RAID 1 HDD
 • 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 200 Mbit/s) Network
 • 100 GB Backup Space
 • 30TB Bandwidth
Dedicated Server PS EX40-Hybrid
 • Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core CPU
 • 32 GB DDR3 RAM RAM
 • 2 x 240 GB 6 Gb/s SSD HDD
 • 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 200 Mbit/s) Network
 • 100 GB Backup Space
 • 30TB Bandwidth
Dedicated Server PS EX41
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 32 GB DDR4 RAM RAM
 • 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm (Software-RAID 1) HDD
 • 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 1 GBit/s) Network
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
Dedicated Server PS EX41-SSD
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 32 GB DDR4 RAM RAM
 • 2 x 500 GB 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1) HDD
 • 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 1 GBit/s) Network
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
Dedicated Server PS EX41S
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 64 GB DDR4 RAM RAM
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm (Software-RAID 1) HDD
 • 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 1 GBit/s) Network
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
Dedicated Server PS EX41S-SSD
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 64 GB DDR4 RAM RAM
 • 2 x 250 GB SATA 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1) HDD
 • 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 1 GBit/s) Network
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
Dedicated Server PS EX51
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 64 GB DDR4 RAM RAM
 • 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm (Software-RAID 1) HDD
 • 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 1 GBit/s) Network
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
Dedicated Server PS EX51-SSD
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 64 GB DDR4 RAM RAM
 • 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1) HDD
 • 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 1 GBit/s) Network
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth
Dedicated Server PS EX51-SSD-GPU
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 64 GB DDR4 RAM RAM
 • 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1) HDD
 • GeForce® GTX 1080 VGA
 • 1 GBit connected (Guaranteed Bandwidth 1 GBit/s) Network
 • 100 GB Backup Space
 • 30 TB Bandwidth