رفع مسئولیت

رفت مسئولیت

پاسارگاد سرویسز تحت هیچ شرایطی در برابر خسارات غیرمستقیم و اتفاقی(از قبیل از دست رفتن اطلاعات و …)‌ مسئول نمی‌باشد، حتی اگر این ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتی (صریح یا ضمنی)‌، نقض توافقنامه و رویه‌های جانبی آن بوده و یا عدم توانایی شما در استفاده از محصولات و یا خدمات پاسارگاد سرویسز و یا به هر علتی موجب از دست رفتن اطلاعات و فایلها باشد، اگر چه پاسارگاد سرویسز احتمال چنین خسارتی را گوشزد کرده باشد، برخی شرایط مسئولیت در برابر خسارت ممکن است از حالات فوق مستثنی گردد که در همچین شرایطی مسئولیت پاسارگاد سرویسز محدود به قانون می‌گردد. شما موافقت می‌کنید که در هیچ شرایطی حداکثر مسئولیت تقبل شده توسط پاسارگاد سرویسز در برابر خسارات احتمالی بیش از کل مقدار پرداختی شما به ازای خدمات و محصولات مشخص خریداری شده نگردد.

پاسارگاد سرویسز تحت هیچ شرایطی مسئول محتوای سایت ها میزبانی شده توسط این شرکت نیست و کلیه مسئولیت محتوای سایت ها به خود شخص صاحب و مدیر سایت باز می گردد .