کوپن های تخفیف

تخفیف می خواهید؟ کد تخفیف: newyear2017 مدت اعتبار تا: ، دیگر کوپن های تخفیف بیشتر

کوپن های تخفیف

کوپن های تخفیفات در ذیل با تاریخ آغاز و پایان ارائه شده است. همچنین اعلام خواهیم نمود که قابل ارائه بر روی سرویس های مورد نظر پاسارگاد سرویسز می باشد.

لیست تخفیفات فصلی به شرح ذیل می باشد:

توجه!: عنایت داشته باشید که پس از انقضاء به هیچ وجه امکان لحاظ شدن تخفیف وجود ندارد.

کد تخفیف تاریخ شروع تخفیف تاریخ پایان تخفیف توضیحات وضعیت
newyear2017 یازدهم دی 1395 بیست و ششم دی 1395 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. فعال است
autumn1395 یکم مهر 1395 سی ام آذر 1395 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. منقضی شده
summer1395 یکم تیرماه 1395 سی و یکم شهریور 1395 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. منقضی شده
spring1395 شانزدهم فروردین 1395 سی و یکم خرداد 1395 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. منقضی شده
nowruz1395 بیست و پنجم اسفند 1394 پانزدهم فروردین 1395 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه و همچنین سرویس های نمایندگی. منقضی شده
newyear2016 یازدهم دی 1394 دهم بهمن 1394 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
winter1394 یکم دی 1394 بیست و نهم اسفند 1394 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
autumn1394 یکم مهر 1394 سی ام آذر 1394 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
summer1394 یکم تیرماه 1394 سی و یکم شهریور 1394 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. منقضی شده
spring1394 شانزدهم فروردین 1394 سی و یکم خرداد 1394 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. منقضی شده
nowruz1394 پانزدهم اسفند 1392 پانزدهم فروردین 1394 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی اقتصادی, حرفه ای و ویژه. منقضی شده
nowruz1394 اول فروردین 1394 پانزدهم فروردین 1394 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی اقتصادی, حرفه ای و ویژه. منقضی شده
newyear2015 یازدهم دی 1393 دهم بهمن 1393 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
winter1393 یکم دی 1393 بیست و نهم اسفند 1393 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
autumn1393 یکم مهر 1393 سی ام آذر 1393 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
summer1393 یکم تیرماه 1393 سی و یکم شهریور 1393 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. منقضی شده
spring1393 شانزدهم فروردین 1393 سی و یکم خرداد 1393 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. منقضی شده
nowruz1393 پانزدهم اسفند 1392 پانزدهم فروردین 1393 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی اقتصادی, حرفه ای و ویژه. منقضی شده
winter1392 یکم دی 1392 پانزدهم اسفند 1392 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
autumn1392 یکم مهر 1392 سی ام آذر 1392 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
summer1392 یکم تیرماه 1392 سی و یکم شهریور 1392 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
spring1392 شانزدهم فروردین 1392 سی و یکم خرداد 1392 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
nowrouz1392 پانزدهم اسفند 1391 پانزدهم فروردین 1392 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
winter1391 یکم دی 1391 چهاردهم اسفند 1391 میزان 10% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی اقتصادی , حرفه ای و ویژه. منقضی شده