کوپن های تخفیف

تخفیف می خواهید؟ کد تخفیف: Nowrouz1403 مدت اعتبار تا:

کوپن های تخفیف

کوپن های تخفیفات در ذیل با تاریخ آغاز و پایان ارائه شده است. همچنین اعلام خواهیم نمود که قابل ارائه بر روی سرویس های مورد نظر پاسارگاد سرویسز می باشد.

لیست تخفیفات فصلی به شرح ذیل می باشد:

توجه!: عنایت داشته باشید که پس از انقضاء به هیچ وجه امکان لحاظ شدن تخفیف وجود ندارد.

کد تخفیف تاریخ شروع تخفیف تاریخ پایان تخفیف توضیحات وضعیت
Nowrouz1403 24 اسفندگان 1402 15 فروردین گان 1403 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. در دسترس
NewYear2024 3 دی گان 1402 26 دی گان 1402 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
winter1402 1 دی گان 1402 24 اسفندگان 1402 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
autumn1402 1 مهرگان 1402 30 آذرگان 1402 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
summer1402 01 تیرگان 1402 31 شهریورگان 1402 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
spring1402 24 اسفندگان 1401 1 خوردادگان 1402 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
Nowrouz1402 24 اسفندگان 1401 15 فروردین گان 1402 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
NewYear2023 3 دی گان 1401 26 دی گان 1401 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
winter1401 1 دی گان 1401 24 اسفندگان 1401 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
autumn1401 1 مهرگان 1401 30 آذرگان 1401 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
summer1401 01 تیرگان 1401 31 شهریورگان 1401 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
spring1401 24 اسفندگان 1400 1 خوردادگان 1401 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
Nowrouz1401 24 اسفندگان 1400 15 فروردین گان 1401 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
NewYear2022 3 دی گان 1400 26 دی گان 1400 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
winter1400 1 دی گان 1400 24 اسفندگان 1400 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
autumn1400 1 مهرگان 1400 30 آذرگان 1400 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
summer1400 01 تیرگان 1400 31 شهریورگان 1400 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
spring1400 24 اسفندگان 1399 31 خوردادگان 1400 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
nowrouz1400 24 اسفندگان 1399 15 فروردین گان 1400 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
NewYear2021 3 دی گان 1399 26 دی گان 1399 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
winter1398 1 دی گان 1399 24 اسفندگان 1399 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
autumn1399 1 مهرگان 1399 30 آذرگان 1399 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
summer1399 01 تیرگان 1399 31 شهریورگان 1399 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
spring1399 24 اسفندگان 1398 31 خوردادگان 1399 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
nowrouz1399 24 اسفندگان 1398 15 فروردین گان 1399 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
NewYear2020 3 دی گان 1398 26 دی گان 1398 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
winter1398 1 دی گان 1398 24 اسفندگان 1398 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
CM2019 10 آذرگان 1398 12 آذرگان 1398 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
autumn1398 1 مهرگان 1398 30 آذرگان 1398 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
summer1398 01 تیرگان 1398 31 شهریورگان 1398 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
spring1398 24 اسفندگان 1397 31 خوردادگان 1398 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
nowrouz1398 24 اسفندگان 1397 15 فروردین گان 1398 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
NewYear2019 3 دی گان 1397 26 دی گان 1397 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
winter1397 1 دی گان 1397 24 اسفندگان 1397 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
YaldaWH97 30 آذرگان 1397 30 آذرگان 1397 میزان 40% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
YaldaSSL97 30 آذرگان 1397 30 آذرگان 1397 میزان 50000 تومان تخفیف روی سرویس گواهینامه SSL شرکت معظم کومودو با نام Comodo EssentialSSL. پایان رسید
YaldaDS97 30 آذرگان 1397 30 آذرگان 1397 میزان 30000 تومان تخفیف برای کلیه سرور های اختصاصی دیتاسنتر هتزنر. پایان رسید
kouroshkabirhost 7 آبانگان 1397 8 آبانگان 1397 میزان 50% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
kouroshkabirssl 7 آبانگان 1397 8 آبانگان 1397 میزان 50000 تومان تخفیف روی سرویس گواهینامه SSL شرکت معظم کومودو با نام Comodo EssentialSSL. پایان رسید
kouroshkabirdds 7 آبانگان 1397 8 آبانگان 1397 میزان 30000 تومان تخفیف برای کلیه سرور های اختصاصی دیتاسنتر هتزنر. پایان رسید
hotsalepscoltd 21 مهرگان 1397 22 مهرگان 1397 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
autumn1397 1 مهرگان 1397 30 آذرگان 1397 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
summer1397 01 تیرگان 1397 31 شهریورگان 1397 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
nowrouz1397 24 اسفندگان 1396 15 فروردین گان 1397 میزان 40% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
spring1397 24 اسفندگان 1396 31 خوردادگان 1397 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
winter1396 1 دی گان 1396 24 اسفندگان 1396 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
mother1396 16 اسفندگان 1396 19 اسفندگان 1396 میزان 40% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
NewYear2018 3 دی گان 1396 26 دی گان 1396 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
YaldaWH96 30 آذرگان 1396 30 آذرگان 1396 میزان 40% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
YaldaSSL96 30 آذرگان 1396 30 آذرگان 1396 میزان 50000 تومان تخفیف روی سرویس گواهینامه SSL شرکت معظم کومودو با نام Comodo EssentialSSL. پایان رسید
YaldaDS96 30 آذرگان 1396 30 آذرگان 1396 میزان 30000 تومان تخفیف برای کلیه سرور های اختصاصی دیتاسنتر هتزنر. پایان رسید
kouroshkabirhost 7 آبانگان 1396 8 آبانگان 1396 میزان 50% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
kouroshkabirssl 7 آبانگان 1396 8 آبانگان 1396 میزان 50000 تومان تخفیف روی سرویس گواهینامه SSL شرکت معظم کومودو با نام Comodo EssentialSSL. پایان رسید
kouroshkabirdds 7 آبانگان 1396 8 آبانگان 1396 میزان 30000 تومان تخفیف برای کلیه سرور های اختصاصی دیتاسنتر هتزنر. پایان رسید
hotsalepscoltd 21 مهرگان 1396 22 مهرگان 1396 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
autumn1396 1 مهرگان 1396 30 آذرگان 1396 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
summer1396 1 تیرگان 1396 31 شهریورگان 1396 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
fifaworldcup2018 22 اردیبهشت گان 1396 24 اردیبهشت گان 1396 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
autumn1396 16 فروردین گان 1396 31 خردادگان 1396 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
motherday 28 اسفندگان 1395 29 اسفندگان 1395 میزان 50% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
nowruz1396 15 اسفندگان 1395 15 فروردین گان 1396 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
newyear2017 11 دی گان 1395 26 دی گان 1395 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
winter1395 1 دی گان 1395 30 اسفندگان 1395 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
autumn1395 1 مهرگان 1395 30 آذرگان 1395 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
summer1395 1 تیرگان 1395 31 شهریورگان 1395 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
spring1395 16 فروردین گان 1395 31 خردادگان 1395 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
nowruz1395 25 اسفندگان 1394 15 فروردین گان 1395 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه و همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
newyear2016 11 دی گان 1394 10 بهمن گان 1394 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. پایان رسید
winter1394 1 دی گان 1394 29 اسفندگان 1394 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. پایان رسید
autumn1394 1 مهرگان 1394 30 آذرگان 1394 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. پایان رسید
summer1394 1 تیرگان 1394 31 شهریورگان 1394 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
spring1394 16 فروردین گان 1394 31 خردادگان 1394 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
nowruz1394 15 اسفندگان 1392 15 فروردین گان 1394 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی اقتصادی گان, حرفه ای و ویژه. پایان رسید
nowruz1394 1 فروردین گان 1394 15 فروردین گان 1394 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی اقتصادی گان, حرفه ای و ویژه. پایان رسید
newyear2015 11 دی گان 1393 10 بهمن گان 1393 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. پایان رسید
winter1393 1 دی گان 1393 29 اسفندگان 1393 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. پایان رسید
autumn1393 1 مهرگان 1393 30 آذرگان 1393 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. پایان رسید
summer1393 1 تیرگان 1393 31 شهریورگان 1393 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
spring1393 16 فروردین گان 1393 31 خردادگان 1393 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. پایان رسید
nowruz1393 15 اسفندگان 1392 15 فروردین گان 1393 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی اقتصادی گان, حرفه ای و ویژه. پایان رسید
winter1392 1 دی گان 1392 15 اسفندگان 1392 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. پایان رسید
autumn1392 1 مهرگان 1392 30 آذرگان 1392 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. پایان رسید
summer1392 1 تیرگان 1392 31 شهریورگان 1392 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. پایان رسید
spring1392 16 فروردین گان 1392 31 خردادگان 1392 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. پایان رسید
nowrouz1392 15 اسفندگان 1391 15 فروردین گان 1392 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. پایان رسید
winter1391 1 دی گان 1391 14 اسفندگان 1391 میزان 10% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی اقتصادی گان , حرفه ای و ویژه. پایان رسید