کوپن های تخفیف

تخفیف می خواهید؟ کد تخفیف: summer1395 مدت اعتبار تا: ، دیگر کوپن های تخفیف بیشتر

کوپن های تخفیف

کوپن های تخفیفات در ذیل با تاریخ آغاز و پایان ارائه شده است. همچنین اعلام خواهیم نمود که قابل ارائه بر روی سرویس های مورد نظر پاسارگاد سرویسز می باشد.

لیست تخفیفات فصلی به شرح ذیل می باشد:

کد تخفیف تاریخ شروع تخفیف تاریخ پایان تخفیف توضیحات وضعیت
summer1395 یکم تیرماه 1395 سی و یکم شهریور 1395 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. فعال است
summer1395 بیست و دوم تیرماه 1395 دهم امرداد ماه 1395 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. منقضی شده
spring1395 شانزدهم فروردین 1395 سی و یکم خرداد 1395 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. منقضی شده
nowruz1395 بیست و پنجم اسفند 1394 پانزدهم فروردین 1395 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه و همچنین سرویس های نمایندگی. منقضی شده
newyear2016 یازدهم دی 1394 دهم بهمن 1394 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
winter1394 یکم دی ماه 1394 بیست و نهم اسفند 1394 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
autumn1394 یکم مهر ماه 1394 سی ام آذر 1394 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
summer1394 یکم تیرماه 1394 سی و یکم شهریور 1394 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. منقضی شده
spring1394 شانزدهم فروردین 1394 سی و یکم خرداد 1394 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. منقضی شده
nowruz1394 پانزدهم اسفند 1392 پانزدهم فروردین 1394 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی اقتصادی, حرفه ای و ویژه. منقضی شده
nowruz1394 اول فروردین 1394 پانزدهم فروردین 1394 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی اقتصادی, حرفه ای و ویژه. منقضی شده
newyear2015 یازدهم دی 1393 دهم بهمن 1393 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
winter1393 یکم دی ماه 1393 بیست و نهم اسفند 1393 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
autumn1393 یکم مهر ماه 1393 سی ام آذر 1393 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
summer1393 یکم تیرماه 1393 سی و یکم شهریور 1393 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. منقضی شده
spring1393 شانزدهم فروردین 1393 سی و یکم خرداد 1393 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. همچنین سرویس های نمایندگی. منقضی شده
nowruz1393 پانزدهم اسفند 1392 پانزدهم فروردین 1393 میزان 30% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی اقتصادی, حرفه ای و ویژه. منقضی شده
winter1392 یکم دی ماه 1392 پانزدهم اسفند 1392 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
autumn1392 یکم مهر ماه 1392 سی ام آذر 1392 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
summer1392 یکم تیرماه 1392 سی و یکم شهریور 1392 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
spring1392 شانزدهم فروردین 1392 سی و یکم خرداد 1392 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
nowrouz1392 پانزدهم اسفند 1391 پانزدهم فروردین 1392 میزان 20% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی حرفه ای و ویژه. منقضی شده
winter1391 یکم دی ماه 1391 چهاردهم اسفند 1391 میزان 10% تخفیف , قابل ارائه بر روی کلیه سرویس های میزبانی اقتصادی , حرفه ای و ویژه. منقضی شده

توجه!: عنایت داشته باشید که پس از انقضاء به هیچ وجه امکان لحاظ شدن تخفیف وجود ندارد.