نمونه کارهای طراحی وب سایت

نمونه کارهای طراحی وب سایت

پاسارگاد سرویسز به عنوان یک شرکت طراحی وب سایت یکی از خدماتش مربوط به طراحی سایت است. این شرکت بر عکس اکثر شرکت های طراحی وب که سایت خودشان از ظاهر مناسبی برخورد نیست و ادعای طراحی وب میکنند, نخست سایت خود را به عنوان یک نمونه در نظر دارد و سپس به نمونه کارهای طراحی وب دیگر اشاره می دارد. چگونه میتوان ادعای طراح وب بودن نمود درحالی که وب سایت شرکت از وضعیت خوبی برخوردار نباشد؟ در زیر تعدادی از پروژه های انجام شده توسط پاسارگاد سرویسز قرار گرفته است که بسته به هزینه و درخواست مشتری طراحی شده: