نمونه کارهای طراحی وب سایت

طراحی وب سایت کانون آموزشگاه های رانندگی کشور

کانون آموزشگاه های رانندگی کشور

  • نام پروژه: طراحی وب سایت کانون آموزشگاه های رانندگی کشور
  • درباره کارفرما: کانون آموزشگاههای رانندگی کشور کانونی است صنفی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً «کانون» نامیده میشود.
  • وضعیت پروژه: تکمیل شده.
  • نسخه پروژه: 1.0
  • امکانات پروژه: CSS3, JQuery, JavaScripts, PHP, MySQL, HTML5
  • آدرس پروژه: ورود به وب سایت کانون آموزشگاه های رانندگی کشور